ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานห้องเรียนพิเศษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุกัญญา กัญกาญจนะ
ตำแหน่ง : ครูคศ.1
ครูประจำสาขาวิชาชีววิทยา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 0874534656
อีเมล์ : sukanya2inuk@gmail.com
ที่อยู่ :
28/1 ม.7 ต. โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี 34110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ปริญญาตรี / วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ชีววิทยา
2558 ปริญญาโท / ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น / การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 กันยายน 2560 โรงเรียนนารีนุกูล ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล