ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานห้องเรียนพิเศษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายชิติสรรค์ ไชยคุณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษESP
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3206591
อีเมล์ : chitisan.deis@eisth.org
ที่อยู่ :
41 ม.14 ต.หนองหว้า จ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาศาสตร์บัณฑิต ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2558 โรงเรียนนารีนุกูล ครูผู้ช่วย , ครูคศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล