ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางชลิดา แสนทวีสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0846414292
อีเมล์ : Chalida_bow@hitmail.com
ที่อยู่ :
714/6 ซอยกอสุวรรณ ถนนชยางกูร หมู่ 18 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 วท.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/คณิตศาสตร์
2550 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2554 วท.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี/คณิตศาสตรศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล