ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานห้องเรียนพิเศษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางปวีณา แสงกล้า
ตำแหน่ง : ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
รองหัวหน้าสำนักงานห้องเรียนพิเศษESP
ครูประจำสาขาวิชาฟิสิกส์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0897162911
อีเมล์ : paweenasangkla2555@gmail.com
ที่อยู่ :
359 หมู่ 18 ซ.พิทักษ์สันติสุข ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ทวีติตราภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ปริญญาโท/การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16 พฤษภาคม 2538- 6 ตุลาคม 58 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อาจารย์ 1 - ครู คศ.3
7 ตุลาคม 58 โรงเรียนนารีนุกูล ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ชุดการเรียนรู้ เรื่องเสียงและการประยุกต์ใช้