ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานห้องเรียนพิเศษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวเบญจพร จันทร์จำปา
ตำแหน่ง : ครูคศ.1
ครูประจำสาขาวิชาชีววิทยา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 0812030879
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2558 ปริญญาโท/ศษ.ม การสอนชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น/สาขาชีววิทยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
27 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนนารีนุกูล ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูที่ปรึกษาให้แก่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์เกษตร