ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานห้องเรียนพิเศษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอรทัย คำวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมขวัญกำลังใจบุคลากร
ครูประจำสาขาวิชาชีววิทยา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0862595088
อีเมล์ : orathai.kron@gmail.com
ที่อยู่ :
8 ซอยแจ้งสนิท 10 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จอุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ทช
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2536 ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะครุศาสตร์
2550 ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
4 ตุลาคม 2537 - 3 พฤศจิกายน 2550 โรงเรียนนาคำวิทยา อาจารย์2 ระดับ 7
4 พฤศจิกายน 2550 -ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล (ปัจจุบัน) ครู วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล