ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานห้องเรียนพิเศษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวีระวัฒน์ ผกานนท์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 ปริญญาตรี ค.บ.ดนตรีศึกษา สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
2553 ปริญญาโท วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2542-2553 โรงเรียนอาเวมารีอา หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2553-ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล พนักงานราชการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล