ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานห้องเรียนพิเศษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายพนัส แก่นอาสา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษSMTE
ครูประจำสาขาวิชาฟืสิกส์
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 083-9337756
อีเมล์ : panas@narinukun.ac.th
ที่อยู่ :
ิิ16ซ.ชยางกูล 11 ถ.ชยางกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ตม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาศาสตร์บัณฑิต ) สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2550 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2555 ปริญญาโท วท.ม (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2551 ครูโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ครูผู้ช่วย , ครูคศ.1
2554 โรงเรียนนารีนุกูล ครู คศ.2 , คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล