ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานห้องเรียนพิเศษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางผกาสวรรค์ สุทธิ ณ นาวิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
รองหัวหน้าสำนักงานห้องเรียนพิเศษ
ครูประจำสาขาวิชาเคมี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ชีวเคมี
เบอร์โทรศัพท์ : 0822363979
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
6/3 ถ.ชลประทาน-ท่าบ่อ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เครื่องราช : ตม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2535 ปริญญาตรี /ศษบ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
21 มิถุนายน 2537 (บรรจุรับราชการ) โรงเรียนนารีนุกูล (ปัจจุบัน) ครู วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล