ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานห้องเรียนพิเศษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวพิชญาดา สุยะรา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
รองหัวหน้างานห้องเรียนพิเศษSMTE
ครูประจำสาขาวิชาเคมี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : เคมี
เบอร์โทรศัพท์ : 0988314234
อีเมล์ : Oxigen32@gmail.com
ที่อยู่ :
292 ม.4 ถ.อุบลตระการ ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
เครื่องราช : ทม., ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2550 ปริญญาโท/วท.ม. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554-ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2545-2553 โรงเรียนพังเคนพิทยา ครูวิทยฐานะชำนาญการ
2541-2544 โรงเรียนดงสว่างวิทยา อาจารย์ 1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลหนึ่งแสนครูดี