ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวพิชญาดา สุยะรา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2550 ปริญญาโท/วท.ม. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554-ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2545-2553 โรงเรียนพังเคนพิทยา ครูวิทยฐานะชำนาญการ
2541-2544 โรงเรียนดงสว่างวิทยา อาจารย์ 1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลหนึ่งแสนครูดี