ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวพิชญาดา สุยะรา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : เคมี
เบอร์โทรศัพท์ : 0988314234
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2550 ปริญญาโท/วท.ม. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554-ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2545-2553 โรงเรียนพังเคนพิทยา ครูวิทยฐานะชำนาญการ
2541-2544 โรงเรียนดงสว่างวิทยา อาจารย์ 1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลหนึ่งแสนครูดี