ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานห้องเรียนพิเศษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวนิตา วารีหลั่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
ครูประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 090-2526674
อีเมล์ : wanita.duangbubpha@gmail.com
ที่อยู่ :
213/7 ต.พังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2559 ปริญญาตรี ค.บ. (ครุศาสตร์บัณฑิต ) คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2559 โรงเรียนนารีนุกูล ครูผู้ช่วย , ครูคศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล