ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายราวี รอบโลก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0917575768
อีเมล์ : kruraweeroblok@gmail.com
ที่อยู่ :
19/37 หมู่ 15 (หมู่บ้านอริยทรัพย์) ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 ปริญญาตรี/บธ.บ. ม.ราชภัฏอุบลราชธานี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2553 วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2556 ปริญญาโท/ศษ.ม. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี/การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554 โรงเรียนบ้านคำก้อม/สพป.อบ.3 ครูผู้ช่วย
2557 โรงเรียนดงสว่างวิทยา/สพม.29 ครู คศ.1
2559 โรงเรีนนารีนุกูล/สพม.29 ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล