ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานห้องเรียนพิเศษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายราวี รอบโลก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2(ครูชำนาญการ)
รองหัวหน้างานห้องเรียนพิเศษECP
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0917575768
อีเมล์ : kruraweeroblok@gmail.com
ที่อยู่ :
655 ม.12 ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 ปริญญาตรี/บธ.บ. ม.ราชภัฏอุบลราชธานี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2553 วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2556 ปริญญาโท/ศษ.ม. มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ/การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2560-ปัจุบัน โรงเรียนนนารีนุกูล/สพม.29 ครู คศ.2 (ครูชำนาญการ)
2559-2560 โรงเรียนนารีนุกูล/สพม.29 ครู คศ.1
2557-2558 โรงเรียนดงสว่างวิทยา/สพม.29 ครู คศ.1
2554-2556 โรงเรียนบ้านคำก้อม/สพป.อบ.3 ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผลงานระดับภูมิภาค ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ
2 ผลงานระดับภูมิภาค ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ
3 ผลงานระดับภูมิภาค ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ณ จังหวัดสุรินทร์