ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานห้องเรียนพิเศษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวธัญญาภรณ์ สมบัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษEMSP
ครูประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2557 ปริญญาโท/วท.ม. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/คณิตศาสตร์
2544 ปริญญาตรี/วท.บ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/คณิตศาสตร์ประยุกต์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2548 โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ครูผู้ช่วย
2551-2557 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ครู คศ.2
2558-ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล