ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวธัญญาภรณ์ สมบัติ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.ปลาย
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2557 ปริญญาโท/วท.ม. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/คณิตศาสตร์
2544 ปริญญาตรี/วท.บ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/คณิตศาสตร์ประยุกต์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2548 โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ครูผู้ช่วย
2551-2557 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ครู
2558-ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล