ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานห้องเรียนพิเศษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอรรถพล แท่นแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
ครูประจำสาขาวิชาฟิสิกส์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 0850252527
อีเมล์ : sc09tattaphol@gmail.com
ที่อยู่ :
97 หมู่ 2 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 34000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2548 ปริญญาตรี / วท.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / ฟิสิกส์
2553 ปริญญาโท / วท.ม. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / การสอนฟิสิกส์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2550 - 2551 ร.ร.ราษีไศล อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ครูผู้ช่วย
2551-ปัจจุบัน ร.ร.นารีนุกูล อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล