ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานห้องเรียนพิเศษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสิทธิศักดิ์ พสุมาตร์
ตำแหน่ง : ครูคศ.1
ครูประจำสาขาวิชาเคมี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : เคมี
เบอร์โทรศัพท์ : 0850621428
อีเมล์ : spasumart@gmail.com
ที่อยู่ :
87 ม.2 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2554 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / คณะวิทยาศาสตร์ (เคมี)
2559 ปริญญาโท (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรังสิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554 โรงเรียนบ้านโคกน้อย, โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ สังกัด สพป.อบ.5 เจ้าหน้าที่ธุรการในโรงเรียน
2555 โรงเรียนบ้านขอนแป้น, โรงเรียนบ้านหนองกบ สังกัด สพป.อบ.5 เจ้าหน้าที่ธุรการในโรงเรียน
2560 โรงเรียนนารีนุกูล ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล