ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางขจรศรี เวียงแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0956208264
อีเมล์ : jewjew30@gmail.com
ที่อยู่ :
28 ม.19 ซ.ประชาแสนสุข ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
เครื่องราช : ต.ม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2539 ปริญญาตรี/กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/คณิตศาสตร์
2544 ปริญญาโท/กศ.ม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/คณิตศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2544 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครูอัตราจ้าง
2547 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา ิอาจารย์1 ระดับ3
2552 โรงเรียนเดชอุดม ครู คศ.2
2559 โรงเรียนนารีนุกูล ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล