รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนนารีนุกูล 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4524-5800 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29"> รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป,นารีนุกูล , โรงเรียนนารีนุกูล , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต29 , สพฐ , กระทรวงศึกษาธิการ , หลักสูตรแกนกลาง 2551 , ตำบลในเมือง , อำเภอเมืองอุบลราชธานี , จังหวัดอุบลราชธานี">
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสมควร สุธรรมมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0898477599
อีเมล์ : somkoun1968@gmail.com
ที่อยู่ :
280 หมู่ 12 ถนนดอนยูง-นาดูน ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
เครื่องราช : ท.ช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล