ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางกิติยารัตน์ ลายทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0810698184
อีเมล์ : kitiyarat_laithong@hotmail.com
ที่อยู่ :
748 หมู่ 18 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ต.ม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2535 ค.บ.(คณิตศาสตร์) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
2545 ค.ม.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา) สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2537-2540 ร.ร.อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อาจาย์2
2541-2552 ร.ร.ประทุมวรราชวิทยา ครูชำนาญการ
2556-ปัจจุบัน ร.ร.นารีนูกูล ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล