ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวดวงฤดี อารยะพงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6694922
อีเมล์ : duangdee251@outlook.com
ที่อยู่ :
80/63 หมู่ 23 ถ.อุบล - ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2532 คณิตศาสตร์/ศษ.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง/ศึกษาศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2533 รร.ค้อวังวิทยาคม อาจารย์ 1
2537 รร.นารีนุกูล อาจารย์ 1 ระดับ 4
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล