ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางดวงใจ ชูชื่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0933207949
อีเมล์ : duangjai@narinukun.ac.th
ที่อยู่ :
544 ม.23 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2538 ปริญญาตรี/ค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี/คณิตศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2538 โรงเรียนละทายวิทยา อาจารย์1 ระดับ3
2542 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ครู คศ.2
2551 โรงเรียนนารีนุกูล ครู คศ.3
2538 โรงเรียนละทายวิทยา อาจารย์1 ระดับ3
2538 โรงเรียนละทายวิทยา อาจารย์1 ระดับ3
2551 โรงเรียนนารีนุกูล ครู ชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล