ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายกามนิตย์ พาภักดี
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0818778740
อีเมล์ : kamanit@narinukun.ac.th
ที่อยู่ :
8 ถ.ธรรมวิถี 6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เครื่องราช : จช
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
มีนาคม 2536 ปริญญาตรี / สถิติประยุกต์ วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
25 พฤษภาคม 2536 โรงเรียนจตุราฐพิทยาคม สามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 พฤษภาคม 2537 โรงเรียนปทุมพิทยาคม สามัญศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ตุลาคม 2540 โรงเรียนประทุมวรราชวิทยา สามัญศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ตุลาคม 2542 สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์ 1 ช่วยราชการ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานนโยบายและแผน
1 ตุลาคม 2544 สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์ 1 ช่วยราชการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า กลุ่มงานนโยบายและแผน
1 ตุลาคม 2548 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อาจารย์ 2 ช่วยราชการ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานนโยบายและแผน
1 ตุลาคม 2550 โรงเรียนประทุมวรราชวิทยา อาจารย์ 2 ระดับ 7
30 มีนาคม 2552 โรงเรียนนารีนุกูล อาจารย์ 2 ระดับ 7
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล