ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิตรลดา บุญรมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2548 ปริญญาโท/กศ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2541 ปริญาตรี/ค.บ. สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2541-2544 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา. จังหวัดศรีสะเกษ อาจารย1ระดับ3
2544-2552 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา. จังหวัดอุบลราชธานี อาจารย1. ระดับ 4
2552-2560 โรงเรียนนารีนุกูล. จังหวัดอุบลราชธานี ครูอันดับ. คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1