ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางกันธิมา ศรีวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0895841645
อีเมล์ : j-kan2010@hotmail.com
ที่อยู่ :
693 หมู่ 18 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2536 ปริญญาตรี/ค.บ. คณิตศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปี 2536 โรงเรียสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 1 ระดับ 3
2537- ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี ครู ค.ศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 แบบฝึกเสริมทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1