ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวชนิดา บุญแล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักเรียน
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2548 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม
2552 ปริญญาตรี/ศศ.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2553-2558 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ครผ้สอน
2558-2560 โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและเทียบโอนผลการเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล