ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวธมกร ดอกรักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0914708983
อีเมล์ : ornpunjs9629@hotmail.com
ที่อยู่ :
329 ม.3 บ้านหนองแก ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2548 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
2552 ปริญญาตรี/บธ.บ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2553-2556 บริษัทส.เขมราฐอินดัสตรี้ อุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมูลงาน
2556-2560 โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 บุคลากรทางการศึกษา "ดีเด่น" เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560