ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรอุษา จักรกรณ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บริหารธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0848282835
อีเมล์ : spu2542@gmail.com
ที่อยู่ :
38/1 ถนนเทศบาล 9 ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ.2542 ปริญญาตรี / บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน / สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์
พ.ศ.2542 - พ.ศ.2549 ห้างหุ้นส่วนจำกัดโตโยต้าอุบลราชธานี จำกัด เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 บุคลากรทางการศึกษา "ดีเด่น" เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 59 ประจำปี 2558