ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสิรภัทร เกษเพชร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2539 ปริญญาตรี/คบ. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552-2560 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล