ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางรัชนี ต้นสาย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานโปรแกรมนานาชาติ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 09 4305 6609
อีเมล์ : ratchanee159@gmail.com
ที่อยู่ :
290 ถนนสถลมาร์ค ตำบลวารินชำราบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34190
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ปริญญาตรี/ร.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2539 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2556 - ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล เจ้าหน้าธุรการโครงการ Education Hub
2550 - 2555 บริษัท ซีอาร์ อุบลราชธานี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการแผนกการตลาด
2544 - 2549 บริษัท ซีอาร์ อุบลราชธานี (ประเทศไทย) จำกัด เลขานุการผู้จัดการทั่วไป
2539 - 2543 บริษัท ซีอาร์ อุบลราชธานี (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล