ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอิสรพร เฉวียงวาศ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2556 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขา การจัดการ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2556-2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เจ้าหน้าที่การเงินและสินทรัพย์
2556-2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เจ้าหน้าที่การเงินและสินทรัพย์
2558-2560 โรงเรียนนารีนุกูล เจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล