ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางทัศนีย์ ธิษาชัย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ปริญญาตรี/บธบ. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2544-2549 บริษัทสยามนิสสันอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่การเงิน
2550-2560 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล