ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวภาวีณี ชีวาภาคย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การจัดการทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0981453564
อีเมล์ : anni_6520@yahoo.co.th
ที่อยู่ :
388 ถนนอุปลีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ปริญญาตรี/บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ/สาขาการจัดการทั่วไป
2553 ปริญญาโท/บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี/สาขาการจัดการทั่วไป
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่งานบริหารธุรการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 บุคลากรทางการศึกษา "ดีเด่น" เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 57 ประจำปี 2556