ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นางหนูเพียร ปรุโปร่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2560,13:07  อ่าน 181 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมโนมติที่คลาดเคลื่อน เรื่อง รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ ด้วยการสืบเสาะแบบแนะนำกับการสืบเสาะสำเร็จรูป
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเบญจพร อินทรสด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายธุรการ
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2560,10:21  อ่าน 186 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดการสอน เคมีอินทรีย์ รายวิชา เคมี4 รหัสวิชา ว30224 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเบญจพร อินทรสด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายธุรการ
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2560,10:20  อ่าน 303 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : จัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา การประกอบธุรกิจขนาดเล็ก
ชื่ออาจารย์ : นางวิภา ศรีมากรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2560,22:40  อ่าน 184 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การศึกษาค้นคว้าและการรู้สารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางจรุงจิตต์ โลมรัตน์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS )
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2560,14:26  อ่าน 180 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางวราพร. อุปัญญ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2560,21:54  อ่าน 206 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานที่ได้รับการยอมรับหรือเป็นผลงานที่ได้รางวัล
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญวดี ค้าสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2560,14:54  อ่าน 270 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูที่ปรึกษา โครงงานซอฟต์แวร์ ระดับเหรียญเงิน ศิลปหัตถกรรมนร.65 (ภาค)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจีรนันท์ สุสิงห์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,18:32  อ่าน 172 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูที่ปรึกษา ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ม.1-3 ระดับเหรียญทอง ศิลปหัตถกรรมนร.65 (ภาค)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจีรนันท์ สุสิงห์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,18:30  อ่าน 196 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูที่ปรึกษาการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-3 ระดับเหรียญทองแดง ศิลปหัตถกรรมนร.65 (ภาค)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจีรนันท์ สุสิงห์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,18:29  อ่าน 299 ครั้ง
รายละเอียด..