ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดการสอน เคมีอินทรีย์ รายวิชา เคมี4 รหัสวิชา ว30224 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเบญจพร อินทรสด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2560,10:20  อ่าน 147 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : จัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา การประกอบธุรกิจขนาดเล็ก
ชื่ออาจารย์ : นางวิภา ศรีมากรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2560,22:40  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การศึกษาค้นคว้าและการรู้สารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางจรุงจิตต์ โลมรัตน์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS )
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2560,14:26  อ่าน 92 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางวราพร. อุปัญญ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2560,21:54  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานที่ได้รับการยอมรับหรือเป็นผลงานที่ได้รางวัล
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญวดี ค้าสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2560,14:54  อ่าน 112 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูที่ปรึกษา โครงงานซอฟต์แวร์ ระดับเหรียญเงิน ศิลปหัตถกรรมนร.65 (ภาค)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจีรนันท์ สุสิงห์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,18:32  อ่าน 90 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูที่ปรึกษา ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ม.1-3 ระดับเหรียญทอง ศิลปหัตถกรรมนร.65 (ภาค)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจีรนันท์ สุสิงห์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,18:30  อ่าน 94 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูที่ปรึกษาการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-3 ระดับเหรียญทองแดง ศิลปหัตถกรรมนร.65 (ภาค)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจีรนันท์ สุสิงห์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,18:29  อ่าน 133 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพพระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 7 ระดับชั้น ม.4-6 เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 5 กันยายน 2560 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่ออาจารย์ : นางนวลอนงค์ หล่าบรรเทา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,16:07  อ่าน 92 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพสีไทยเอกรงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางนวลอนงค์ หล่าบรรเทา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,16:03  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..