ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายศิริศักดิ์ แสนทวีสุข
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0810729646
อีเมล์ : sirisak49@gmail.com
ที่อยู่ :
211 หมุ่ 12 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) และเหรียญจักรพรรดิมาลา(ร.จ.พ.)
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ.2514 - 2521 ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7) โรงเรียนบ้านผาแก้ว
พ.ศ.2521 - 2526 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) โรงเรียนปทุมพิทยาคม
พ.ศ.2526 - 2530 ครุศาสตรบัณฑิต (วิชาอกภาษาไทย และวิชาโทการศึกษานอกระบบโรงเรียน) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29 กรกฎาคม 2530 โรงเรียนบ้านหนองแปก สปอ.บุณฑริก อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 1 ระดับ 3
8 พฤศจิกายน 2550 โรงเรียนอ่างศิลา ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
2 มกราคม 2557 โรงเรียนนารีนุกูล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เป็นวิทยากรนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการนิเทศภายในและการจัดการเรียนการสอน
2 เป็นครูผู้มีผลงานวิจัยระดับดี ประจำปี ๒๕๕๔
3 เป็นผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕
4 รางวัลระดับดี ประเภทโครงงานนักเรียน ปี ๒๕๕๕ ของ วุฒิสภา
5 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
6 เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ 2 ภาษา (EIS) สอนวิชาภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ
7 เป็นผู้มีจิตอาสา เสียสละ อุทิศเวลา
8 ครูต้นแบบการสอนบูรณาการ 2 ภาษา ปี 2556
9 ครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น ปี 2557
10 เป็นวิทยากรการอบรมการสอนแบบโครงงาน
11 เป็นวิทยากรการอบรม
12 Master Teacher 2553-2555
13 ครูผู้นำและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น ปี 2550