ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนุชนาถ ก้อนคำ
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0849328726 , 0923415608
อีเมล์ : ืnuch_nuch_999@hotmail.com
ที่อยู่ :
11 ม.13 บ้านโนนสุขสันต์ ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลฯ 34160
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 ปริญญาตรี / ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม / คณะครุศาสตร์ / เอกภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
22 ธันวาคม 2557 ถึง ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2558
2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สื่อมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559