ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอ้อมเดือน แซ่อุ่น
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5856689
อีเมล์ : aom.amm12@hotmail.com
ที่อยู่ :
339 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ตม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2558 ปริญญาโท / กศ.ม. มหาวิทยามหาสารคาม / การสอนภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2550-2560 โรงเรียนนารีนุกูล ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/16 โรงเรียนนารีนุกูลในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน