ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวทิวาพร สมดวง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0859295517
อีเมล์ : k.tivaporn@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2554 ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2558 ศษ.ม.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
2559 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
5 เม.ย.2560 โรงเรียนนารีนุกูล ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล