ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอุบลวรรณ เกตุอินทร์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0826018899
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
49/15 หมู่ 23 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ท.ช
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2531 ปริญญาตรี / ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง / ภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30 มกราคม 2534 ถึงปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การเขียนสะกดคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559