ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายธีรยุทธ บุษบงค์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0917875080
อีเมล์ : thbokh@gmail.com
ที่อยู่ :
359 หมู่ 18 ซ.พิทักษ์สันติสุข ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ทวีตริยาภรณืช้างเผือ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2538 ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี / ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) เอกภาษาไทย - โทภาษาอังกฤษ
2552 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) ภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2538-2558 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ อาจารย์ 1, อาจารย์ 2, ครู ค.ศ.1, ครู ค.ศ.2 และ ครู ค.ศ.3
2559-ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ครู ค.ศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 บรรณาธิการหนังสือเล่มพ๊อคเก็ตบุ๊ค
2 วิทยากรค่าย/โครงการการส่งเสริมการอ่าน-เขียน
3 หนังสือพ๊อคเก็ตบุ๊ค
4 การพัฒนาการเขียนสารคดีชุมชนตามรูปแบบโยนิโสมนสิการด้วยหนังสือทางหอม
5 สัมพันธบทในกวีนิพนธ์ตู้เพลงลูกทุ่งของศักดิ์สิริ มีสมสืบ