ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวีระชัย วรสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : อุตสาหกรรมศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ : 0849625847
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
24/51 ถ.สุขาสงเคราะห์ ซ.สุขาสงเคราะห์11 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ทม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี/เทคนิควิศวกรรมโยธา
2536 ปริญญาตรี/ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูอุบลราชธานี/อุตสาหกรรมศิลป์
2539 ปริญญาตรี/นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นิติศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2530-2533 โรงเรียนบางเขนวิทยา แขวงทุ่งสองห้อง ครู 2 ระดับ 2
2533-ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล ต.ในเมือง ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ชุดการสอน รายวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ม.4