ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางรุ้งเพชร ทองคำสุข
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0817908042
อีเมล์ : roongpett@gmail.com
ที่อยู่ :
13/15-16 ถนนศรีทอง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
เครื่องราช : ท.ช
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2520 ประถมศึกษา โรงเรียนอุบลวิทยาคม
2523 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนารีนุกูล
2526 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
2530 ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
2553 ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2535 - 2538 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี อาจารย์ 1 ระดับ 3
2538 - 2544 โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม อาจารย์ 1 ระดับ 4
2544 - 2552 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี ครู วิทยฐนะ ชำนาญการ
2552 - ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ครู วิทยฐนะ ชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล ได้รับ “รางวัลผู้เชี่ยวชาญ การใช้ โปรแกรม Microsoft” ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 ได้รับรางวัล “ครูรักการอ่านดีเด่น” ประจำปี ๒๕๕๑ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๑
3 เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล “ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์ โปรแกรมPresentation ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ” ประจำปี ๒๕๕๒ สุดยอดเด็กไทยก้าวไกลสู่สากล ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้
4 เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล ได้รับรางวัลเหรียญทอง “ในการ แข่งขัน โครงงานแปรรูปอาหาร” ในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำสู่ผู้นำอาเซียน ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประ
5 ได้รับรางวัล”ครูดีในดวงใจ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ จากสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
6 ได้รับรางวัล “ครูสอนดี” สอนเป็นเห็นผล คนยกย่อง โครงการสังคมไทย ร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ ยกย่อง เชิดชู ครูสอนดี ประจำปี ๒๕๕๔ จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่ง การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
7 ได้รับรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำปี ๒๕๕๔ ของจังหวัด อุบลราชธานี
8 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี ๒๕๕๔ ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา จากคุรุสภา
9 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๕ จาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
10 รางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา” ของสำนักงาน คณะกรรมการ สกสค. ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖