ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานห้องเรียนพิเศษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายทองคำ มากมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้าโครงการCoding@School
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : อุตสาหกรรมศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ : 0880399991
อีเมล์ : tmtm2010@gmail.com
ที่อยู่ :
25/2 ถนนแจ้งสนิท 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
เครื่องราช : จช
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล