ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวีระพงษ์ วันทา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ปริญญาโท/ครุศาสตรมหาบัณฑิต/บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
07.30~17.00 น. โรงเรียนนารีนุกูล ครู
07.30~17.00 น. โรงเรียนนารีนุกูล ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล