ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางนวมนตณ์ มากมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ไทยคดีศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7670182
อีเมล์ : -
ที่อยู่ :
121 หมู่ที่ 1 ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เครื่องราช : ทวีติยาภรณ์ ช้างเผือก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ 2521-2523 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนารีนุกูล
พ.ศ 2524-2526 ประกาศนียบัตรวิชาชีพนาฎศิลป์ชั้นกลาง / ปมช. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด
พ.ศ2527-2528 ประกาศนียบัตรวิชาชีพนาฏศิลป์ชั้นสูง /ปนส. วิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ด
พ.ศ 2531-2533 ปริญญาตรี /คบ. วิทยาลัยครูอุบลราชธานี/เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
พ.ศ 2541-2545 ปริญญาโท/ ศศ.ม. มหาวิทยาลัยทักษิณ /ไทยคดีศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
13 ม.ค 2535 โรงเรียนขุนราวิทยา จ.ลพบุรี ครู 2 ระดับ 2
15 พ.ย 2538 โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา จ.สงขลา อาจารย์ 1 ระดับ 3
15 ส.ค 2547 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สมบูรณ์กุลกันยา จ.สงขลา อาจารย์ 1 ระดับ 5
29 ก.ย 2559 โรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 3 ระดับ 8 /ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ปี 2558 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทวงโยธวาทิต นักเรียนธนาคารออมสิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 ปีพ.ศ 2559 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ครูผุ้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียงระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ