ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวิไล ทะวีสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0819555209
อีเมล์ : Kujeab99@gmail.com
ที่อยู่ :
6 ถ.สมเด็จ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2537 ปริญญาตรี/ครุศาสตร์บัณฑิต(ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี/นาฏศิลปฺ์
2557 ปริญญาโท/ค.บ. มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ/การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2561-2562 โรงเรียนนนารีนุกูล ครู ค.ศ.3
2544-2561 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา1 ครู ค.ศ.3
2538-2544 โรงเรียนปรางค์กู่ ครูผู้ช่วย,คศ.1,คศ.2,คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ได้รับรางวัลครูเกียรติยศยอดเยี่ยม สาขาศิลปะ(นาฎศิลป์)ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี่ 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.28
2 ได้รับรางวัลครูเกียรติยศยอดเยี่ยม สาขาศิลปะ(นาฎศิลป์)ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี่ 2549 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.28
3 เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"หนึ่งแสนครูดี"ประจำปี2555 ระดับชาติ ครุสภา