ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางนภิสพันธุ์ ครองยุทธ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : นาฏศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ : 0819994374
อีเมล์ : ืnapispan2509@gmail.com
ที่อยู่ :
427 หมู่ 2 ตำบลเเจระเเม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
15 มีนาคม 2532 ปริญญาตรี/ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา/นาฏศิลป์
28 มีนา่คม 2528 ปมช.ม.(6) วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด/ละคร
มีนาคม 2525 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30ก.ย.2559-ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูต้นแบบ ครูแสนดี ครูชำนาญการพิเศษ