ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพิกุล ประสมทอง
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0981976459
อีเมล์ : phikul2409@gmail.com
ที่อยู่ :
310 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230
เครื่องราช : ทช
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2530 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /ป.กศ.สูง วิทยาลัยพลศึกษามหาสารคาม / พลศึกษา
2533 ปริญญาตรี/ กศ.บ.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม / พลศึกษา
2556 ปริญญาโท/ ศษ.ม. มหาวิทยาลัยราชธานี/ บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2533-2558 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ อาจารย์ 1 ระดับ 3
2558-2560 โรงเรียนนารีนุกูล ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกลีลา/เชียร์ลีดดิ้ง