ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอนุกูล ยาตา
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 085-4107295
อีเมล์ : Footballyata@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2531 ปริญญาตรี / ศษ.บ. มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2533-2546 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม อาจารย์ 1 ระดับ 3
2546 - 2560 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผู้ฝึกสอนฟุตบอล