ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสนิท สาระทิศ
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0862597850
อีเมล์ : ssaratit@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2532 ปริญญาตรี/กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2535-2541 โรงเรียนประสาทวิทยาคา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ อาจารย์ 1 ระดับ 3
2541-2547 โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์ 2 ระดับ 7
2547-2560 โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เป็นผู้ฝึกสอนวอลเลย์หญิง