ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเบญจวรรณ แก้วถาวร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 08306980860
อีเมล์ : benkung34@gmail.com
ที่อยู่ :
789/119 หมู่ 18 ซ.รุ่งเรือง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ท.ช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2532 ปริญญาตรี/ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูจันทรเกษม/ สาขาสังคมศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ค. 2536 -มี.ค. 2552 โรงเรียนผักแพววิทยา อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ครู ค.ศ. 2
เม.ย 2552-ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ครู ค.ศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนสาระสังคมศึกษา ฯได้พัฒนาคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.47
2 จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ