ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางกฤษณา ทศโยธิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 085-310-7059
อีเมล์ : keedsana_music@hotmail.com
ที่อยู่ :
194 หมู่6 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ปริญญาโท/ศษ.ม. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี/หลักสูตรและการสอน
2530-31 ปริญญาตรี/กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตพิษณุโลก/สังคมศึกษา
2528 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/ปวท. วิทยาลัยพิษณุโลก/การบัญชี
2525 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ม.ศ.5 ร.ร.พุทธชินราชพิทยา อ.เมือง จ.พิษณุโลก/ศิลป์-คณิตฯ
2523 มัธยมศึกษาตอนต้น/ม.ศ.3 ร.ร.จ่านกร้อง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
2519 ประถมศึกษาตอนปลาย/ป.7 ร.ร.นวลนรผลพิทยา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16 พฤษภาคม 2534 ร.ร.นาโสกวิทยาคาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร อาจารย์ 1 ระดับ 3
16 พฤศจิกายน 2536 ร.ร.บุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 มีนาคม 2539 ร.ร.หนองบ่อสามัคคีวิทยา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 1 ระดับ 4
25 พฤศจิกายน 2559 ร.ร.นารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีเขตพิ้นที่ ประจำปี 2547
2 ครูดีในดวงใจ ประจำปี 2549
3 ครูคุรุสดุดี ประจำปี 2550
4 เป็นครูที่สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน ชั้นมัธมศึกษาปี่ที่ 6 ปีการศึกษา2558 มีคะแนนการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้นฐาน(O-Net)เฉลี่ยนสูงกว่สระดับประเทศ
5 เป็นครูที่สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ